ośrodek doskonalenia techniki jazdy w legnicy

nauka - zabawa - emocje

ośrodek doskonalenia techniki jazdy w legnicy

Regulamin Bon Podarunkowy

 1. „BON PODARUNKOWY" uprawnia do korzystania z usług Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Legnicy, ul. Bydgoska 30 C.

 2. Bon można wykorzystać na usługi występujące w cenniku ODTJ wyłącznie po przedłożeniu go w biurze ODTJ. Bon należy pozostawić w biurze obsługi w dniu realizacji usługi. Z bonu może skorzystać nie więcej niż jedna osoba.

 3. Warunkiem otrzymania bonu podarunkowego jest dokonanie opłaty równej nominałowi lub cenie wybranego szkolenia oraz dostarczenie dowodu wpłaty do punktu sprzedaży bonów.

 4. Bony podarunkowe są do nabycia w biurze ODTJ w Legnicy.

 5. Wpłaty można dokonać:

  - kartą w siedzibie ODTJ w Legnicy,

  - przelewem na numer konta bankowego:

  Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, Oddział Regionalny Legnicy

  ul. Bydgoska 30 C, 59-220 Legnica
  przelew krajowy: Santander Bank Polska SA 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
  w tytule należy wpisać SZKOLENIE ODTJ

 6. Bon realizowany jest jednorazowo, nie ma możliwości częściowej realizacji.

 7. Nie ma możliwości zwrotu bonu ani zwrotu różnicy nie zrealizowanej części.

 8. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne, w całości lub w części oraz nie może być zwrócony.

 9. W przypadku, gdy wartość wybranej usługi jest wyższa niż wartość przekazanego do realizacji bonu, użytkownik bonu jest zobowiązany dopłacić różnicę wartości w biurze ODTJ.

 10. W celu wykorzystania bonu podarunkowego konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna lub poprzez e-mail.

 11. Osoba korzystająca z danej usługi na podstawie bonu jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem ODTJ w Legnicy oraz wypełnić i podpisać wniosek

 12. Pracownicy ODTJ mają prawo odmówić realizacji bonu podarunkowego w przypadku jego uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na bonie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności bonu.

 13. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozpatruje Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu

Regulamin ODTJ

Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego zlokalizowanego w Legnicy przy ulicy Bydgoskiej 30C, nazwanego dalej ODTJ lub Ośrodkiem.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a) Zarządzającym  - rozumie się przez to Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego oraz osoby upoważnione do działania w jego imieniu,

b) Użytkowniku - rozumie się przez to osoby lub podmioty, które na podstawie zawartej z Zarządzającym umowy lub porozumienia korzystają z infrastruktury i zaplecza technicznego ODTJ, 

c) Infrastrukturze ODTJ - rozumie się przez to wszelkie części składowe ODTJ oraz elementy jego wyposażenia,

d) Dyspozytorze ruchu / Instruktorze  - rozumie się przez to osobę upoważnioną do kierowania ruchem pojazdów na terenie ODTJ, a w przypadku jej braku lub nieobecności - upoważnionego pracownika ODTJ.

e) Działaniu siły wyższej – rozumie się przez to zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, którym nie można zapobiec i na które Zarządzający nie ma wpływu, w szczególności działanie sił natury itp.

2. Na terenie ODTJ mogą przebywać wyłącznie osoby, które są uprawnione do korzystania z infrastruktury i zaplecza technicznego ODTJ, na podstawie zawartej z Zarządzającym umowy, porozumienia lub poprzez zakup konkretnego szkolenia, a także inne osoby upoważnione przez Zarządzającego.  Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie ODTJ wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, po uzyskaniu zgody Zarządzającego.

3. Wszyscy użytkownicy oraz inne osoby, przebywające na terenie ODTJ zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, wskazówek oraz poleceń Zarządzającego, dyspozytora ruchu, instruktorów techniki jazdy oraz przestrzegania obowiązków związanych z ruchem pojazdów, pod rygorem wykluczenia z udziału w kursie lub treningu bez prawa ubiegania się zwrotu opłaty za świadczoną usługę. Rozstrzygnięcia Zarządzającego w tej kwestii są ostateczne i nie przysługują od nich środki zaskarżenia.

4. Przed przystąpieniem do korzystania z infrastruktury ODTJ, Użytkownicy oraz pozostałe osoby zobowiązane są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez złożenie podpisu we wniosku, udostępnionym przez Zarządzającego.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Na terenie ODTJ, w tym na drogach wewnętrznych i parkingach,  obowiązują zasady ogólne przepisów prawa o ruchu drogowym.

2. Warunkiem uczestnictwa  jest rezerwacja miejsca na wybranym kursie (szkoleniu) w określonym terminie oraz wniesienie opłaty w wysokości ustalonej z Zarządzającym i złożenie poprawnie wypełnionego wniosku.

3. Wniesienie opłaty oraz złożenie wniosku jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Zarządzającym na realizację wybranego kursu (szkolenia) zgodnie z ofertą.

4. Obowiązkiem Użytkownika jest w szczególności:

a) posiadanie ważnego prawa jazdy oraz okazanie dokumentu instruktorowi lub osobie upoważnionej, przed przystąpieniem do wykonywania zajęć praktycznych (jazdy) pojazdem,

 b) rozpoczęcie zajęć praktycznych (jazdy) dopiero po wydaniu przez dyspozytora ruchu / instruktora ustalonego  sygnału,

 c) jazda po trasie zaleconej przez dyspozytora ruchu / instruktora,

 d) niezwłoczne zatrzymanie pojazdu po zasygnalizowaniu końca jazdy,

 e) zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do kierunku ustalonego przez dyspozytora ruchu / instruktora,

 f) zachowanie szczególnej ostrożności oraz zasady ograniczonego zaufania wobec innych osób przebywających na torze.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik korzystający z ODTJ lub przebywający na jego terenie, odpowiada za szkody na osobie lub w mieniu wywołane swoim działaniem lub zaniechaniem, w tym za szkody wynikłe z niezastosowania się do zasad korzystania z Ośrodka określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Zarządzający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z korzystania z infrastruktury ODTJ użytkowników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu - bez prawa do ubiegania się przez nich zwrotu opłaty za świadczoną usługę. W sytuacjach spornych, Zarządzający wezwie odpowiednie służby w celu ustalenia powyższych okoliczności.

3. Zarządzający nie odpowiada za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, w zakresie w jakim było ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem użytkownika.

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi zawinionego przez Zarządzającego, spowodowanego działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej, Zarządzający w porozumieniu z Użytkownikiem ustali inny termin realizacji usługi lub dokona zwrotu opłaty za niezrealizowaną część usługi

5. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru lub zgubione na terenie ODTJ.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szczegółowe warunki korzystania z ODTJ mogą zostać określone w indywidualnych umowach zawartych pomiędzy Zarządzającym, a osobą lub firmą korzystającą z ODTJ lub w innych regulaminach szczegółowych.

2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za informacje udzielone przez osoby trzecie, odbiegające od postanowień niniejszego Regulaminu i oferty znajdującej się na stronie internetowej DORD.

3. Wszelkie sprawy wynikające ze stosowanie niniejszego Regulaminu lub dotyczące funkcjonowania ODTJ  a nie ujęte w Regulaminie, rozpatruje Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2017r. 

Nasza oferta

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu oferuje szereg szkoleń, które dedykowane są zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm oraz instytucji:

- szkolenia doskonalenia techniki jazdy dla osób indywidualnych,

- szkolenia doskonalenia techniki jazdy dla firm i instytucji,

- szkolenia doskonalenia techniki jazdy dedykowane dla służb mundurowych,

- szkolenia doskonalenia techniki jazdy w trakcie zorganizowanych eventów.

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy

ul. Bydgoska 30C

59-220 Legnica

tel.: 76/ 866-02-51 wew. 101

e-mail: sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Drukuj

Numer konta bankowego

przelew krajowy: Santander Bank Polska 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664

przelew z zagranicy: Santander Bank Polska WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664

  Galeria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
team10
team11
team12
team12
team12
team12

Deklaracja dostępności ODTJ Legnica

Deklaracja dostępności ODTJ Legnica

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej "http://www.odtj-legnica.pl" ODTJ Legnica

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •     brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć,
 •     pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji,
 •     brak wymaganego kontrastu minimalnego w niektórych miejscach na stronie,
 •     informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 •     Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-30
 •     Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-06-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 •     Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Galik
 •     E-mail: sekretariat@dord.dolnyslask.pl
 •     Telefon: /71/ 774-67-70

Każdy ma prawo:

 •     zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •     zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •     wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 •     dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •     wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •     wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:    Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

 • E-mail: umwd@dolnyslask.pl
 • Telefon: 71 776 90 53
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Legnicy, ul. Bydgoska 30C, 59-220 Legnica

Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed kompleksem budynków wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Back to Top